Szukaj nieruchomości

Zarządzanie najmem

Uwaga! Od 1 sierpnia 2015 r. LuxDom Nieruchomości nie świadczy usług zarządzania nieruchomościami.

W ramach LuxDom Zarządzanie najmem oferujemy:

 1. Określenie stanu i możliwości zarobku Państwa nieruchomości. Doradzamy naszym klientom jak przygotować mieszkanie do najmu, tzn. czy konieczne jest odświeżenie, doposażenie mieszkania lub może usunięcie części mebli. Opracowanie kosztorysu działań mogących podnieść atrakcyjność nieruchomości. Na życzenie Właściciela wykonujemy niezbędne drobne remonty i poprawki aby polepszyć wygląd i funkcjonalność mieszkania.
 2. Wspólnie z właścicielem opracowujemy zasady i warunki najmu
 3. Profesjonalne przygotowanie oferty (na życzenie dostępna opcja „wirtualny spacer”). Przygotowujemy opis mieszkania do ogłoszeń oraz robimy zdjęcia.
 4. Marketing i promocja oferty najmu. Posiadamy nowoczesne narzędzia które ułatwiają szybkie wyszukanie najemcy. Współpracujemy z ponad 50 portalami nieruchomościowymi – gdzie prezentujemy ofertę najmu mieszkania.
 5. Znalezienie i weryfikacja najemcy Każdego najemcę, z którym podpisujemy umowę poddajemy weryfikacji, gdyż zależy nam na tym, by Pańswa mieszkanie nie trafiło w ręce nieodpowiednich osób
 6. Negocjowanie warunków umowy i maksymalnych stawek za wynajem.
 7. Koordynacja działań prawnych w zakresie zawarcia umowy najmu i podpisanie umowy najmu.
 8. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji nieruchomości przed wydaniem mieszkania.
 9. Przez cały okres umowy najmu monitorujemy płatności dokonywane przez najemców oraz stan mieszkania.
 10. Dokonujemy wszystkich płatności za media oraz opłaty administracyjne. Przekazujemy dochód z nieruchomości Właścicielom wraz z raportem miesięcznym
 11. Nadzór nad bieżącymi naprawami i konserwacją. Reagujemy na zgłoszenia najemców. Najemcy kontaktują się wyłącznie z nami i nie niepokoją właścicieli wieczorami, w nocy lub w czasie urlopu
 12. Jeśli najemca nie płaci, błyskawicznie reagujemy. w razie takiej konieczności prowadzimy działania windykacyjne
 13. Odbiór mieszkania w niepogorszonym stanie

Dodatkowo na życzenie właściciela nieruchomości nasi zarządcy podejmują się reprezentowania właściciela we wszystkich sprawach urzędowych zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa.

Zasady najmu

 1. Gwarancja szybkiego wynajmu.
 2. Gwarancja solidnych najemców.
 3. Gwarancja stałej ceny.

Umowa najmu

Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. w umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości.

Okres obowiązywania umowy najmu

Umowa najmu podpisywana jest na czas określony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Umowa na czas określony nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron poza sytuacjami opisanymi w umowie. Po minięciu określonego czasu jej obowiązywania, umowa staje się umową na czas nieokreślony. Umowę na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem określ.phponego w umowie okresu wypowiedzenia np. jednomiesięcznego.

Czynsz i inne opłaty

W umowie najmu wpisywany jest miesięczny czynsz najmu. Najemca zobowiązany jest wpłacać czynsz na wskazane w umowie konto, zazwyczaj do 5 dnia miesiąca. Poza czynszem najmu Najemca ponosi koszty zużycia mediów. w tym przypadku istnieją 3 możliwości rozliczania się z tych kosztów:

 1. Najemca wraz z czynszem wpłaca miesięczną zaliczkę, z której regulowane są należności za media. Dzięki takiemu rozwiązaniu Najemca nie musi pilnować terminów płatności, gdyż ten obowiązek pozostaje w naszej gestii;
 2. Najemca sam reguluje płatności za media wpłacając należności bezpośrednio odpowiednim dostawcom, nam natomiast przekazuje raz na kwartał potwierdzenia dokonanych wpłat;
 3. Najemca przepisuje na siebie umowy z dostawcami mediów i sam dokonuje płatności na postawie rachunków dostarczonych mu przez dostawców mediów. Po zakończeniu umowy najmu umowy muszą ponownie zostać przepisane na Właściciela.

Przekazanie lokalu

Po podpisaniu umowy najmu spotykamy się z Najemcą na terenie nieruchomości w celu protokolarnego jej przekazania. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń. Najemca otrzymuje od nas klucze.

Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. w tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie i zwrot kaucji.

Bieżąca obsługa

W trakcie trwania umowy najmu to my zajmujemy się obsługą wynajmowanej nieruchomości. Jesteśmy do dyspozycji Najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi. Jesteśmy w stanie zorganizować konieczne naprawy, sprzątanie, ubezpieczyć nieruchomość czy doposażyć ją w potrzebne elementy. Najemca może się do nas zgłaszać z każdym problemem czy zapytaniem.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości?

Kontakt z LuxDom

lub skontaktuj się z doradcą
41 33 57 573
691 71 71 17